WLTP | Nye standarder for brændstofforbrug | Læs mere her >

WLTP & NEDC | Nye standarder for brændstofforbrug

 • 1400x438_AA3_E_141009.jpg
1400x438_AA3_E_141009.jpg

Tættere på det reelle forbrug: WLTP erstatter New European Driving Cycle (NEDC).

Siden 1. september 2017 er værdierne for brændstofforbrug for nye biler på markedet blevet fastlagt ved hjælp af den nye procedure WLTP. WLTP vil herefter være et krav for alle nye indregistrerede biler fra 1. september 2018. WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure og anvendes til at fastslå brændstofforbrug og emissioner for biler. Her kan du finde ud af, hvad det betyder for dig og din Audi.

 • 563x317_AOZ_A4_DIV_151024.jpg
  Hvad er WLTP?

  Kunderne ser i stigende grad på brændstofforbruget og emissionerne, når de køber ny bil. Her kan du læse om, hvordan disse værdier vil blive fastsat i fremtiden med den nye testmetode.

  Få mere at vide
 • 563x317_AAQ_E_10050.jpg
  Gode grunde til WLTP.

  Fra efteråret 2017 erstattes NEDC's laboratorietests for biler af WLTP. De nye testparametre giver højere og mere realistiske værdier. Læs her mere om de præcise forskelle på procedurerne i praksis.

  Få mere at vide
 • 563x317_AAQ_E_10051.jpg
  NEDC og WLTP.

  NEDC og WLTP Den nye test giver en ændret kørecyklus og mere krævende testspecifikationer, heriblandt en længere måleperiode og en højere tophastighed. Overblik over ændringerne.

  Få mere at vide

NEDC vs. WLTP

Profilsammenligningen.
Den standardiserede NEDC-kørecyklus gælder for alle personbiler og lette varebiler. Den blev indført i EU i 1992 for at måle brændstofforbruget og bilspecifikke emissioner og levere sammenlignelige værdier. Du kan her se et overblik over de bagvedliggende antagelser.

NEDC


• Temperaturen i testkammeret var 20-30°C
• Distancen var ca. 11 km.
• Cyklussen varede ca. 20 minutter.
• Cyklussen bestod af to faser:
- ca. 13 minutter simuleret bykørsel
- ca. 7 minutter simuleret landevejskørsel
• Gennemsnitshastigheden var ca. 33 km/h.
• Bilen kørte ikke i 25 % af tiden.
• Den højeste testhastighed var 120 km/h.
• Gearskiftepunkterne for biler med manuelle gearkasser var specificeret præcist.
• Der blev ikke taget højde for ekstraudstyr og klimaanlæg.

WLTP


• Temperaturen i testkammeret er 23°C
• Distancen er ca. 23 km.
• Cyklussen varer ca. 30 minutter.
• Den består af fire faser (lav, medium, høj , ekstrahøj).
• Gennemsnitshastigheden er ca. 47 km/h.
• Bilen kører ikke i 13 % af tiden.
• Den højeste testhastighed er over 130 km/h.
• Gearskiftepunkterne beregnes individuelt for hver bil på forhånd.
• Bilens vægt og ekstraudstyr regnes med i bedømmelsen.

Formål med den nye procedure.

WLTP-procedurer omdefinerer testparametrene for fastsættelse af brændstofforbrug og emissioner. Overblik over fordelene:
563x317_AA3_E_141017.jpg

Gennemsigtighed.

I fremtiden opnås et bedre estimat af en bils faktiske forbrug i hverdagen. Køreprofilen i WLTP er tættere på den reelle virkelighed end den foregående NEDC-standard, der snarere var en kunstig laboratorietest og primært tjente til sammenligning af forskellige biler. Mens forbrugsniveauerne i NEDC blev målt under abstrakte laboratorieforhold, vil WLTP give en mere præcis prognose for bilens faktiske forbrug. WLTP hævder at simulere en mere realistisk kørestil og dermed at opnå langt mere realistiske resultater.
563x317_AOZ_Q7_10076_1_PART_RGB.jpg

Standarder.

Et af hovedformålene med WLTP er en ensartet procedure til måling af emissioner og energiforbrug for forskellige typer af motorer såsom benzin, diesel, CNG og sågar el. En bil af samme type skal til hver en tid levere det samme testresultat i alle dele af verden, hvis WLTP-cyklussen er blevet fulgt korrekt. Dette krav til sammenlignelighed gør laboratorietests uundgåelige. Brændstofforbrug og emissioner fastsættes pålideligt og repræsentativt på chassisdynamometeret som del af en dynamisk kørselsprofil.
Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Hvad er WLTP helt præcist?


For at måle, hvor meget brændstof en bil forbruger, og om den overholder de gældende grænser for emissioner, er det nødvendigt med standardiserede testprocedurer. Rammebetingelserne for test og håndtering af testresultater defineres af EU-lovgivningen. Dette sikrer, at de samme rammebetingelser anvendes af alle bilproducenter og andre aktører, hvilket sikrer gennemsigtig sammenlignelighed. Testproceduren måler en bils værdier for CO₂ og forbrug samt emissionerne. I forbindelse med godkendelse af nye personbiler eller lette varebiler indføres den nye "Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure" (WLTP) testprocedure gradvist i EU fra 1. september 2017 som erstatning for den hidtidige NEDC (New European Driving Cycle). Nye personbilmodeller eller nye motorer/gearkasser godkendes i Europa kun på baggrund af WLTP-resultaterne. Fra 1. september 2018 vil alle biler skulle være WLTP-godkendt, når de indregistreres første gang.
Hvor indføres WLTP?
WLTP implementeres i de 28 EU-medlemslande samt i Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein, Tyrkiet og Israel. Den anvendes også i modificeret form i Japan og til test af emissioner i Kina. Indien og Sydkorea forventer at introducere den senere.
Vil eksisterende biler også blive konverteret til WLTP?
Nej. Overgangen til WLTP medfører ingen ændringer for biler, der allerede er indregistreret. Der findes generelt ingen parametre for CO₂-emissioner og brændstofforbrug for biler, der blev godkendt i henhold til den hidtidige fremgangsmåde (NEDC). For disse biler vil NEDC-parametrene fortsat gælde.
Hvornår vil WLTP-værdierne definitivt erstatte alle NEDC-værdierne?+-
EU-kommissionen har anbefalet en ensartet omregning af NEDC-værdier til WLTP-værdier for CO₂-emission og brændstofforbrug med offentliggørelse for forbrugerne 1. januar 2019. De bindende regler for offentliggørelse for forbrugerne fastsættes dog på nationalt niveau. Dette kan medføre forskelle mellem markederne.
Hvad har ændret sig for forbrugerne siden september 2017?+-
WLTP har været obligatorisk for godkendelse af nye modeller siden september 2017. I Tyskland vil skiftet til afgiftslov træde i kraft 01.09.2018. Der er endnu ikke blevet fastlagt en frist for offentliggørelse af de ændrede værdier. NEDC forbliver derfor juridisk bindende i forbindelse med mærkning og beskatning af biler. EU-kommissionen foreslår en ensartet overgang af alle nye biler til forbrugeroffentliggørelse og beskatning pr. 1.1.2019 med henblik på at undgå unødvendig forvirring blandt kunderne, hvis både NEDC- og WLTP-værdierne angives for nye biler. I overgangsperioden fra september 2017 til sandsynligvis januar 2019 er frivillig offentliggørelse af WLTP-værdierne over for kunderne tilladt. Det skal dog tydeligt angives som en ekstra indikator for forbrug. Indtil videre skal NEDC-værdierne fortsat angives på udstillingsmærkater og anvendes til fastsættelse af energimærke. Det samme gælder for beregningen af bilafgifter (i lande med emissionsbaseret beskatning). Beskatning er dog del af den nationale lovgivning og styres i hvert enkelt land. Der vil sandsynligvis være forskellige tilgange og tidsplaner.
Hvordan ved jeg, om en bil allerede er blevet testet i henhold til den nye procedure?
Selv i dag med NEDC registreres resultaterne af målingerne fra testproceduren i hver enkelt bils CoC-dokument. Dette certifikat er forudsætningen for at myndighederne kan udstede registreringspapirer, som ejeren senere kan bruge til at indregistrere bilen med. I forbindelse med biler, der er blevet testet i henhold til WLTP, vil der være to forskellige værdier for CO₂-emission og brændstofforbrug angivet på CoC-dokumentet: WLTP-værdierne og de beregnede NEDC-værdier. Sidstnævnte udgør grundlaget for den landespecifikke omregning af mærkning af brændstofforbrug og afgiftsberegning, indtil det pågældende land overgår helt til WLTP.
Hvad er forholdet mellem WLTP og RDE? Er de ikke ens?
RDE står for Real Driving Emissions og henviser til en måling af udstødningsgas, der finder sted på vejen og ikke i et laboratorium under standardiserede forhold, som det er tilfældet med WLTP. Den primære forskel: I RDE-testen testes udstødningsgaskomponenterne NOx (kvælstofilte) og partikler under kørsel på vej i realtid ved hjælp af mobil emissionsmålingsteknologi (PEMS), men på grund af den større spredning i vejmålinger måles brændstofforbruget og CO2-emissionerne ikke. I forbindelse med indførelsen af WLTP skal producenterne begrænse deres bilers emissioner af NOx og partikler i reel vejtrafik. Mens grænsen for antallet af partikler er den samme som for WLTP, anvendes der en konformitetsfaktor på 2,1 for kvælstofilter i RDE trin 1. Med en NOx-grænse på 80 mg/km for en Euro 6-dieselbil svarer dette til en maksimalt tilladt emission på 168 mg/km under RDE-forhold. I RDE trin 2 sænkes konformitetsfaktoren for NOx til 1,0 (plus en margen for målingstolerance).